Doel, werkwijze en opzet van deze website

Het schrijverscollectief ‘Gemeente Naaldwijk 1940-1945’ is van mening dat ‘De afrekening’ veel onjuiste en/of tendentieuze informatie bevat. Een duidelijk weerwoord is op zijn plaats. Om die reden is deze website begin december 2012 gelanceerd. Belangstellenden kunnen door het raadplegen van de website www.deafrekening-naderbekeken.nl gedetailleerd kennis nemen van onze visie op het boek van Van Buuren.

Doel website

Het doel van de website is te komen tot objectieve geschiedschrijving, hoor en wederhoor, nieuwe inzichten op basis van gedegen bronnenonderzoek en uitwisseling van kennis en standpunten. Op deze manier kan elke lezer breder geïnformeerd zijn eigen oordeel vellen.

Analyse

‘De afrekening’ wordt stelselmatig geanalyseerd. Na een letterlijke citaat uit het boek volgt steeds een inhoudelijk commentaar van het schrijverscollectief ‘Gemeente Naaldwijk 1940-1945’.
Tevens worden commentaren van andere auteurs opgenomen. Als belangrijke voorwaarde geldt dat elk commentaar dient te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan historisch verantwoord handwerk, zoals integer bronnenonderzoek, onderscheid tussen feiten en meningen, juiste bronvermeldingen en openstaand voor nieuwe inzichten. Het commentaar van derden zal pas worden geplaatst na inhoudelijke toetsing door het schrijverscollectief en altijd met een verwijzing naar de auteur.

Commentaar door derden dient te worden verstuurd naar: info@deafrekening-naderbekeken.nl onder vermelding van naam, e-mailadres en telefoonnummer. Het schrijverscollectief neemt vervolgens contact op met de auteur van het commentaar.

Tevens worden op deze website integrale artikelen over ‘De afrekening’ gepubliceerd. De informatie uit deze artikelen is deels terug te vinden in de commentaren bij de citaten. Daarnaast worden enkele primaire bronnen gepubliceerd, deels als kopie en deels als integrale tekst. Verder is er een literatuurlijst opgenomen voor verdere studie.

De website is voorzien van een zoekfunctie die de lezer snel door de commentaren en artikelen leidt.

De auteurs van het schrijverscollectief hechten eraan uit te spreken dat zij in volstrekte onafhankelijkheid deze website hebben ontwikkeld en dat hun bijdragen gebaseerd zijn op onafhankelijk onderzoek. Zij hebben geen ander belang dan verantwoorde geschiedschrijving.

De auteurs betreuren het dat professor Van Buuren niet is ingegaan op de herhaalde uitnodigingen om in debat te gaan over zijn boek – desnoods in kleine kring. Een uitnodiging aan Van Buuren om van gedachten te wisselen wordt bij deze nadrukkelijk herhaald. Het wachten is op een antwoord van Van Buuren.

De standpunten van andere auteurs op deze website kunnen afwijken van die van het schrijverscollectief.